ข่าวสาร

  • ข่าวสาร
  • ปลูกป่าจำนวน 1000ต้น ที่ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง จ.ชลบุรี

ปลูกป่าจำนวน 1000ต้น ที่ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง จ.ชลบุรี

21 กรกฎาคม 2561
ปลูกป่าจำนวน 1000ต้น ที่ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานเป็นจำนวน 5ไร่

ปลูกป่าจำนวน 1000ต้น ที่ป่าท่าบุญมีและป่าบ่อทอง จ.ชลบุรี เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายนอกโรงงานเป็นจำนวน 5ไร่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561

Shared :